افران غاز

فرن غاز 90 سم تكنوجاز

فرن غاز 90 سم تكنوجاز

فرن  90 سم  تكنوجاز .

فرن  90 سم  تكنوجاز  .   125 لتر  - اكس لارج - 2 مروحه + شاشه تاتش

فرن 60 سم تكنوجاز

فرن 60 سم تكنوجاز  بالمروحه + شاشه تاتش.

فرن غاز 60 سم تكنوجاز.

فرن غاز 60 سم تكنوجاز

بوتاجازات

بوتاجاز  60 سم  تكنوجاز

بوتاجاز  60 سم  تكنوجاز  .  حمالات خفيفه + غطاء -  بدون مروحه

بوتاجاز  تكنوجاز  60 سم

بوتاجاز  تكنوجاز  60 سم  .. حمالات ثقيله +غطاء + مروحه ( بدون شاشه

بوتاجاز  90 سم  تكنوجاز

بوتاجاز  90 سم  تكنوجاز  ..  حمالات ثقيله + مروحه + غطاء

بوتاجاز 90 سم  تكنوجاز

بوتاجاز 90 سم  تكنوجاز  ..  حمالات ثقيله + فرن 150 لتر  + مروحه + غطاء

بوتاجاز  90 سم  تكنوجاز.

بوتاجاز  90 سم  تكنوجاز   ..  تيتانيوم بالمروحه + حمالات ثقيله

بوتاجاز  90 سم  تكنوجاز

بوتاجاز  90 سم  تكنوجاز  .  حمالات ثقيله + شاشه  + مروحه + غطاء

بوتاجاز  100سم  تكنوجاز

بوتاجاز  100سم  تكنوجاز   .. متر حمالات ثقيله + مروحه + ساعه ( ماتريكس.

بوتاجاز  120 سم  تكنوجاز  .

بوتاجاز  120 سم  تكنوجاز  .   حمالات ثقيله + ساعه + فرن 200 لتر + 6 عين

بوتاجاز  120 سم  تكنوجاز.

بوتاجاز  120 سم  تكنوجاز  ..  حمالات ثقيله + جريل + 2 فرن +  مروحه + ساعه

مسطحات غاز

مسطح غاز تكنوجاز 60 سم

مسطح غاز تكنوجاز 60 سم

مسطح غاز 60 سم تكنوجاز .

مسطح غاز 60 سم تكنوجاز.

مسطح غاز 90 سم تكنوجاز.

مسطح غاز 90 سم تكنوجاز